slhrende

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  Kaj je Center ponovne uporabe

  2020 CPU upcycling 01Preprečevanje odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje. Zato je pomembno, da na osnovi Direktive (EU) 2018/851 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih potekajo aktivnosti in ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov v izvedbi poslovnega modela sodelovanja med IJS in socialnim podjetjem. Gre za spodbujanje inovativnih modelov poslovanja in potrošnje, ki zmanjšujejo prisotnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih (upoarba oblačil second hand), ki podaljšujejo življenjsko dobo proizvodov in spodbujajo njihovo ponovno uporabo, tudi prek vzpostavitve in podpore mrež za ponovno uporabo in popravilo, kot so mreže, ki jih upravljajo socialna podjetja, sistemov kavcij ter sistemov vračanja in ponovnega polnjenja, pa tudi s spodbujanjem obnove, prenove in, kadar je primerno, spremembe namena uporabe proizvodov ter s platformami za izmenjave. Da se zagotovi enotno merjenje splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje odpadkov, bi bilo treba določiti skupne kazalnike in cilje. Učinkovitejša raba virov bi pripomogla tudi k znatnim neto prihrankom za podjetja, javne organe in potrošnike v Uniji, obenem pa bi pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov. Cilje priprave za ponovno uporabo in recikliranja odpadkov, določene v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parla­menta in Sveta, bi bilo treba zvišati, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na krožno gospodarstvo

  2020 CPU upcycling 02Ponovna uporaba predstavlja možnost varčevanja z viri in kreiranja zelenih delovnih mest, po prednostnem redu ravnanja z odpadki je zato uvrščena pred recikliranje. Slovenija je po količini odpadkov na prebivalca pod evropskim povprečjem, vendar pa pri uporabi odpadkov kot surovin močno zaostaja. Kljub definiranemu prednostnemu redu ravnanja z odpadki, kjer je na prvo mesto postavljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, nato sledi ponovna uporaba pred recikliranjem, se v praksi še vedno srečujemo z neuresničevanjem najpomembnejših elementov gospodarnega ravnanja z odpadki. Pomembno vprašanje je namreč vezano na sofinanciranje tovrstnih aktivnosti, ki predstavljajo preventivo na področju ravnanja z odpadki. Število socialno ogroženih gospodinjstev narašča, veča se razkorak med potrebami zaposljivosti na trgu in dejansko izobraženim kadrom, narašča število težje zaposljivih oseb. Zaradi vse večjega potrošništva narašča količina odpadkov, predvsem še uporabnih kosovnih odpadkov kot so pohištvo, športni rekviziti, gospodinjski aparati, oblačila, knjige ipd., ki pa jih zaradi nove direktive ni dovoljeno več odlagati na odlagališčih. Z dejavnostjo Centrov ponovne uporabe je mogoče te odpadke z inovativnimi storitvami obnoviti, popraviti in z upcyclingom doseči dodano vrednost, kar je v svetu tudi trend. Vendar je v našem primeru potrebno brez sistemske podpore prednostnega reda več aktivnosti nameneniti neposredni prodaji.

  - Direktiva o odpadkih, skupaj s Krožnim gospodarstvom, bosta po l. 2020 zahtevala bistveno večji obseg ponovne uporabe, kot do sedaj, ko je bila pozornost usmerjena predvsem na ločeno zbiranje odpadkov in recikliranje osnovnih materialov. Sedanja preobrazba Centra ponovne uporabe v ‘Pametni Re-use Park’ zahteva širitev oblik delovanja (ne le posredniško-trgovinske) in iniciranje povezovanja s sorodnimi dejavniki v mreže oz. v javno prepoznano in delujočo FUA. Center v okviru svoje vizije (opirajoč se na izsledke projekta SURFACE) že sedaj vlaga precej časa in truda v dogovarjanje z odločevalci, kako sistemsko načrtovati področje ponovne uporabe in kako vzdrževati delovanje mreže nosilcev ponovne uporabe v tej in drugih FUA. Zgledov dobre prakse iz drugih držav ni veliko. Če hoče biti CPU (oz. SRP) vodilni akter pri tem, mora imeti ustrezne kadrovske in finančne vire, ki pa jih trebutno še ne vidimo.

  2020 CPU upcycling 03- Za doseganje ciljev Direktive na podorčju ponovne uporabe bo smotrno organizirati koordinirano delovanje raznolikih akterjev v funkcionalno mrežo, locirani v določeni FUA. Ta oblika bo morala postati srečevalna platform za odločevalce, odpadkarje oz. recikažarje  in za prebivalstvo. Morala sib o pridobiti nekako korporativno identiteto, ki bo splošno upoštevana in cenjena. Trebo jo bo vgraditi tudi v miselni model mlade generacije.

  - Leto 2020 bo zato ključno za oblikovanje nove, dolgoročne oblike družbeno podprte in usmerjane re-use dejavnosti v RS. Domnevamo, da bodo potrebne še določene zakonodajne spremembe v pogledu definicije statusa odpadka, odgovornosti povzročiteljev odpadkov in organiziranosti dejavnosti izvajalcev javnih služb pri zbiranju in prevzemanju odpadkov. Zato pričakujemo velike zagonske težave pri reorganizaciji dejavnosti ponovne uporabe in doseganju zastavljenih ciljev. Posebno v prvih nekaj letih uvajanja novih določil Direktive o odpadkih za področje re-use bo potrebno zagotavljati zagonska sredstva (npr. iz dajatve na povzročanje odpadkov), saj parki zgolj iz prodaje izdelkov ne bodo mogli samostojno delovati in vršiti zastavljene naloge.

  - Za delovanje mrež bo ključne nove sistemske restive: redefiniranje odpadkov (vključitev tistih, ki to še niso, pa bi postali, če jih ne zajame CPU), odgovornosti pri ločenem zbiranju odpadkov (predvsem v smeri valorizacije za ponovno uporabo) in koordiniranem delovanju akterjev za njihovo pripravo na ponovno uporabo ter trženje, dobro zasnovan in voden javni informacijski sistem o tokovih odpadkov,  financiranje nosilcev ponovne uporabe, ipd. Stroški dejavnosti re-use parka po dosednjih izkušnjah ne bodo pokriti iz prodaje vrnjenih izdelkov, zato bo moral participirati pri delitvi zbranih sredstev od povzročiteljev odpadkov.

  Osnovni podatki o podjetju

  2020 kaj je CPU

  »UPORABLJAMO LE TISTO, KAR ŽE OBSTAJA«

   CPU:   Podjetje s sedežem Ormožu in 5 poslovnimi enotami v Sloveniji, ki prevzema zavržene materiale in jih nadgrajuje v nove izdelke z dodano vrednostjo. V procese vključujemo inovtivne rešitve  zaprte zanke. Izdelki, ki jih izdelujemo niso serijske proizvodnje, ampak unikati  z omejeno izdajo. Namenjeni so potrošnikom in podjetjem.

  V podjetju CPU je tehnološki proces zbiranje in razstavljanje, sestavljanje, krojenje, šivanje, barvanje, tapiciranje itd. Imamo blagovno znamko CPU design in CPU nostalgia, pri čemer je naše poslanstvo: uporabljati samo tisto, kar že obstaja.

  Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo izdelkov so bili prepoznani kot odvečni, celo kot odpadki. Odvečne izdelke in  industrijske odvečne materiale prevzamemo, jih preoblikujemo v nove, uporabne izdelke s postopkom "upcycling". Upcycling je namreč postopek preoblikovanja materialov, namenjenih uničenju, v nove izdelke višje vrednosti in okoljske namene. Če ponovno uporabimo odpadke, ne da bi jih uničili, je potrebno veliko manj energije, nič surovin in deluje lokalna manufaktura.

  V CPU smo razvili idejo, da uporabljamo le tisto, kar že obstaja.  Zavedamo se, da je najdragocenejše kar lahko storimo z odvečnim materialom ali izdelki, da jih znova uporabimo po njihovi življenjski dobi tako, da jih spremenimo v nov izdelek. Neposredno se tako prispeva k varčevanju virov, saj se v proizvodnji ne uporabi nič novega.  V tem procesu se ohranjajo omejeni naravni viri in zmanjšujejo se emisije ogljika. Za nas je upcycling le izhodišče, saj z izdelki prispevamo k rešitvi z zaprte zanke, hkrati pa omogočamo razvoj družbene odgovornosti.

  RAZVOJNE AKTIVNOSTI

  Temeljni strateški cilj CPU d.o.o. SO.P. je produkcija inovativnih izdelkov iz zavržene opreme in potencialnih odpadkov za namene izboljšanja življenja ljudi, še zlasti družin z nizkimi dohodki, ljudi s posebnimi potrebami in ljudi, ki žlijo v svojih domovih uporabljati večfunkcionalne izdelke, izdelane po načelu zaprtega kroga. Pomen našega socialnega podjetja tipa B je ustvarjanje novih, potrebnih, tržno zanimivih izdelkov z nizkim ekološkim odtisom, ki so izdelani izključno po principu REUSE, torej brez obremenjevanja okolja in porabe novih surovin z možnostjo uporabe v namene izboljšanja kakovosti življenja za ljudi s posebnimi potrebami.

  Družba je ustanavlja kot socialno podjetje tipa B v skladu s z 8. (osmim) členom Zakona o socialnem podjetništvi (ZSocP) in je ustanovljena za zaposlovanje oseb določenih v 6. (šestem) členu Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) na način, da bo svojo celotno dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev. Družba v svojo dejavnost  občasno vključuje tudi prostovoljce. Družba posluje po načelih in zahtevah določenih v 4. (četrtem) členu Zakona o socialnem podjetništvi (ZSocP) tako, da je zagotovljen njen javno koristi in socialni značaj.

  Centri ponovne uporabe v Sloveniji dodajajo vrednost izdelkom, ki bi sicer bili zavrženi  in dodana vrednost je spreminjanje zavesti v smer zavednanja družbene odgovornosti, ki rešuje tudi  problematiko ravnanja z odpadki in viri v državi?

  CPU primarno prispevajo k preprečevanju nastajanja odpadkov, pripravi na ponovno uporabo in k ponovni uporabi. Z vidika trajnostnega pristopa pri reševanju virov je ključno, da vir ohranimo. Večina izdelkov prihaja v Slovenijo. Naša naloga je, kako te vire, surovine ohraniti. Osredotočamo se na snovni tok kosovnih odpadkov, elektronike, oblačil, pohištva in drugih zavrženih izdelkov. Izdelki, ki so prepoznani kot odpadek, jih usmerjamo v pripravo na ponovno uporabo in nato v  nadaljnjo uporabo.

  Kako?

  Za to je potreben celoten sistem logistike. Izdelke, ki so za nekoga odpad zberemo, pripravimo, uredimo in iz tega nekaj naredimo. Najlažje je zbiranje. A kaj potem na novo narediti, ustvariti? Da bo atraktivno, da bo imelo dodano vrednost in da bo izdelek tržno zanimiv. V današnjem svetu globalizacije ni tako preprosto narediti nekaj prepričljivega in seveda poceni. Poceni pomeni, da je potrebno poleg bruto urne postavke dodati stroške, kot so najemnina, obratovanje, licence … Izdelek mora biti konkurenčen. Primerljivost stroškov dela pri nas ali v državah daljnjega vzhoda je odveč.

  Isto na drugačen način. Izdelek je že opravil svoje poslanstvo. Pri nas mu s kreativnimi rešitvami date novo funkcijo, drugačen videz. Glede na to, da zaposlujemo ranljive skupine, spodbujamo kreativnost zaposlenih

  Primarno je, da usposabljamo zaposlene, da so pripravljeni na nove izzive in da se znajdejo v različnih situacijah.  Da se seznanijo z najnovejšimi tehnikami, trendi in tudi ekonomskimi pogledi na to, kako kakovostno delati. Vodje so odgovorni za operativni del. Spremljamo trende in smo povezani z našimi partnerji, s katerimi projektno sodelujemo. Poslušamo, kaj ljudje iščejo, želijo, pričakujejo. Ves čas delamo nekaj, česar na trgu še ni. Ne moremo se primerjati s proizvajalci in dobavitelji iz držav tretjega sveta, ampak delamo izdelke, ki jih oni ne dobavljajo. To so unikatni izdelki. Ljudje iščejo izdelke za rojstni dan, za osebno rabo, želijo nekaj drugačnega. Tekstilni izdelki so v naših centrih zelo poceni. V potrošniški družbi si lahko vsak vse kupi in hitro zavrže. Mi pa take izdelke preoblikujemo in jim nekaj dodamo, odvzamemo in dobimo nov izdelek.

  Izdelava izdelkov po metodi zaključenega kroga

  2020 CPU krog

  Poslovanje v zaprti zanki

  Krožno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih izdelkov in materialov. Z delujočim konceptom »zaprtja zanke« (»Closing the loop«) lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Koncept in razmišljanje skladno s krožnim gospodarstvom se začne že na samem začetku življenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priložnosti. Vendar pa je prehod v krožno gospodarstvo zelo kompleksen, saj zahteva preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih ne samo na področju naravoslovja ampak pomembno vključuje tudi področje načrtovanja (Eco Design), oglaševanja in informacijske tehnologije.

  Naša vizija je svet, kjer odvečne stvari ostajajo viri in kjer »odpadku« dajemo design, s čimer ustvarjamo delovna mesta v krožnem gospodarstvu. Svet, kjer prednostno stremimo k podaljšanju življenske dobe izdelkov in preprečevanju nastajanja odpadkov, zagovarjamo ponovno uporabo in spodbujamo materialno recikliranje z zaprto zanko, vključno s toplotno izrabo, kar oboje predstavlja prednost pred odlaganjem odpadkov. CPU izvaja tudi aktivnosti svetovanja in opremljanja prostorov na trgu, pri čemer se oprema izdela po načelu zaprtega kroga.

  2020 CPU model tekstil

  Naša vizija je svet, kjer odvečne stvari ostajajo viri in kjer se »odpadku« dajemo design, s čimer ustvarjamo delovna mesta v krožnem gospodarstvu. Svet, kjer prednostno obravnavamo preprečevanje nastajanja odpadkov, zagovarjamo ponovno uporabo in spodbujamo recikliranje z zaprto zanko, medtem ko so termična izraba predstavlja prednost pred odlaganjem odpadkov.

  CPU izvaja aktivnosti svetovanja in opremljanja prostorov na trgu, pri čemer se oprema izdela po načelu zaprtega kroga.

  Naša vizija je oblikovati zavest za svet, kjer odvečne stvari ostajajo viri in kjer se »odpadku« dajemo design, s čimer ustvarjamo delovna mesta v krožnem gospodarstvu. Svet, kjer prednostno obravnavamo preprečevanje nastajanja odpadkov, zagovarjamo ponovno uporabo in spodbujamo recikliranje z zaprto zanko, medtem ko so termična izraba predstavlja prednost pred odlaganjem odpadkov,

  Socialna aktivacija ranljivih skupin je tudi del vašega programa

  Za programe je pristojno Ministrstvo za delo in družino in vstopne točke, kot je Urad za delo in Center za socialno delo. Izvajalci smo izbrani na podlagi javnega razpisa. Vstopne točke vključijo ljudi, ki imajo različne primankljaje in potrebujejo sistemski pristop. Potrebujejo socialne in delovne kompetence ter izvajalca, ki jim je v delovnem modulu  sposoben najti delodajalca, da se usposobijo in potem zaposlijo na trgu dela. Dosegamo 65-odstotne pozitivne izhode, to pomeni zaposlitev  dolgotrajno brezposelnih na trgu dela, vključitev v različne programe za povečanje socialnih in delovnih kompetenc. Najdemo rešitve tudi za tiste, ki imajo zdravstvene težave in so več kot 19 let odmaknjeni od trga dela. Ljudjem z delom vračamo dostojanstvo in na našem področju je to resnično več kot delo. Vrednost in uporabo vračamo tudi izdelkom, tako da s programi ob sodelovanju države povečujemo vrednost vsakega vloženega evra. Še nihče namreč ni izračunal, koliko je strošek uničenih habitatov, onesnaženega zraka, vode, prsti, za vedno uničenih rastlinskih in živalskih vrst, proizvedenih izdelkov na škodo okolja, globalne trgovine in izumiranja praktičnih poklicev. Da o škodi, ki je povzročena brezposleni osebi, ki je izgubila delo zaradi globalizacije in zbolela, postala sami sebi breme in se večino časa ukvarjala sama s seboj, sploh ne govorimo.

  Do leta 2020 bi morali v Sloveniji doseči cilj, da se 7 kg odpadnih izdelkov na prebivalca ponovno uporabi. Do leta 2025 celo 9 kg. Kako bomo dosegli ta cilj?

  V lokalni skupnosti, kjer delujemo zdaj dosegamo do 2 kg na prebivalca. Gra za območja vključenosti, kjer lahko aktivno sodelujemo v zbirnem centru in neposredno preusmerjamo odpadke v pripravo na ponovno uporabo. V Sloveniji veliko ljudi preprodaja rabljene stvari preko Bolhe, nekateri jih oddajo na Rdeči križ, Karitas, potekajo izmenjave s pomočjo NVO in komunalnih podjetij.  Normativ je predviden zaradi nuje, da postanemo bolj snovno učinkoviti. Evropske države razvijajo sistem že 30 let, pri nas raste. Mi se na trgu specializirmo, vključeni smo v tuja izobraževanja in študijske obiske, prav tako strokovno sodelujemo na mednarodnih projektih ob podpori krovnega ministrstva za socialno podjetništvo,  to je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Strokovno pomagamo tudi drugim socialnim podjetjem in jim tako odpiramo nove priložnosti. CPU je namreč prvo socialno podjetje v Sloveniji in prvo je razvilo koncept uporabe virov po metodi zaprte zanke. Specializiramo se kot svetovalci za operativno socialno podjetništvo, zato smo vključeni v mednarodne projekte za razvoj in trženje izdelkov in storitev prihodnosti.

  Kaj pomeni naš poslovni model trajnostnega lokalnega razvoja za občine?

  Lokalnim skupnostim nudimo sodelovanje in možnost, da postane družbeno in okoljsko usmerjena, kar se kaže v možnosti udejanjanja prednostnega reda ravnanja z odpadki, ki na prvo mesto postavlja preprečevanje nastajanja le- teh in ponovno uporabo. Turisti npr. iščejo nekaj atraktivnega, kjer srečajo preteklost in prepoznavnost kraja, zato so naše lokacije CPU tudi pomembne iz turistične ponudbe. Turist želi lokalni izdelek, ki ga spominja na obisk tistega kraja, predvsem nekaj praktičnega. Naš poslovni model zagotavlja gradnjo skupnosti. Ljudje, ki prihajajo v naše centre, ne prihajajo samo zaradi nakupov. Prihajajo, ker vedo, da so dobrodošli, da se lahko pogovarjajo. Prihajajo zaradi druženja in iskanja sebi primernih sogovornikov. Ker razvijamo koncept trajnostne potrošnje, se pri nas mnogi naučijo, kako lahko kaj popravijo, sami izdelajo in znova uporabijo. Ljudje se želijo tudi ustavi ti in pri nas je prava lokacija za razmislek, kaj vse potrebujem, česa ne in kaj sploh pomeni, da je nekaj »novo«?

  Kako naprej?

  Specializiramo se, ne gremo v več v širino, ampak v globino. Temelj našega poslovnega modela je, da usposobimo druge. Želimo, da je mreža pisana, da ne nastajajo samo CPU, ampak tudi društva in socialna podjetja, ki bodo delala v pristnem okolju. Od nas so se ponovne uporabe učili vsi, ki to danes delajo in to nas veseli. Ne želimo biti edini s to ponudbo, zato iščemo inovativne storitve in izdelke, ki jih bomo potem v učno prakso ponudili drugim. Smo nosilci idej in kreativnih rešitev in razvijamo nove koncepte v smeri globalne gružbe, zato naši centri niso zgolj prodajalne. Povezujemo se s tujino, ker želimo izdelovati še kvalitetnejše izdelke in nuditi storitve prihodnosti. Če hočemo preživeti z našimi izdelki na trgu, se ne moremo zadovoljiti samo s preprostimi izdelki in prodajo v Sloveniji. Zato smo se  povezali  z evropskim prostorom za nove tržne priložnosti.

   RAZVOJNO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

  CPU  - sovialno podjetje ima tudi v pripravi vzpostavcitev raziskovalne skupine, katere namen je:

  • povečanje konkurenčne sposobnosti pri pridobivanju novih projektov,
  • povečanje konkurenčne sposobnosti pri pridobivanju razvojnih subvencij in spodbud s strani države in mednarodnih institucij,
  • olajšanje povezovanj z drugimi razvojnimi organizacijami in institucijami v državi in izven,
  • razvoj novih produktov in storitev po metodi zaprtega kroga iz različnih materialov
  • nadgradnja raziskovalnega in razvojnega dela na področju družbene odgovornosti
  • delovanje v mednarodnih projektih na področju raziskovanja waste design in inovativnih trensformacij odpadkov v vire

  PODROČJA DELOVANJA RAZISKOVALNE SKUPINE

  Področja delovanja raziskovalne skupine so različna, odvisne so od potreb in razvojnih ciljev ter možnosti aplikativne uvedbe rezultatov na trg. V tem obdobku so prepoznane:

  • Razvoj in raziskave najsodobnejših tehnologij in možnosti preprečevanja nastajanja odpadkov in njihove ponovne uporabe;
  • Raziskovanje sonaravnih možnosti zmanjševanja toplogrednih plinov v bivalnem okolju;
  • Raziskovanje vpliva tehnologij na potrošniški vzorec človeka;
  • Raziskovanje procesov termične obdelave odpadkov;
  • Raziskave na področju družbene odgovornosti pri porabi virov
  • Raziskave na področju obvladovanja podnebnih sprememb v odnosu s ponovno uporabo
  • Raziskave vpliva socialne aktivacije težje zaposljivih oseb iz vidika vpliva na zdravje
  • Raziskave vpliva izvajanja dejavnosti priprave na ponovno uporabo na fino motoriko starejših in otrok

  Področja delovanja raziskovalne skupine se lahko spremenijo v primeru:

  • Novih tehničnih trendov in odkritij;
  • Novih poslovnih trendov in poslovnih priložnosti;
  • Pridobitve novih kadrov, ki vnašajo v podjetja znanja na novih področjih;
  • Združevanje in povezovanje z drugimi podjetjih in institucijami;
  • Drugi razlogi.

  PROGRAM RAZISKOVALNE SKUPINE

  Program raziskovalne skupine pripravi vodja raziskovalne skupine za vsako leto posebej.  Tekom leta se dopušča korekcija programa, če to omogoča boljše tehnične in poslovne rezultate oz. če se izkaže, da se določena izvajanja ne bodo mogla izvršiti zaradi tehničnih, finančnih in drugih razlogov. Končno odločitev o sprejetju razvojnega programa sprejme direktor podjetja.

  Program raziskovalne skupine pripravi vodja raziskovalne skupine za vsako leto posebej.  Tekom leta se dopušča korekcija programa, če to omogoča boljše tehnične in poslovne rezultate oz. če se izkaže, da se določena izvajanja ne bodo mogla izvršiti zaradi tehničnih, finančnih in drugih razlogov. Končno odločitev o sprejetju razvojnega programa sprejme direktor podjetja.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook