Slika-1

Kotički ponovne uporabe

Razlog za vzpostavitev kotička ponovne uporabe v zbirnem centru direktiva 2008/98/es evropskega parlamenta in sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih določa obvezno izvajanje ponovne uporabe in uporabo odpadkov kot virov.

Hierarhija ravnanja z odpadki

Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se uporablja naslednja hierarhija ravnanja z odpadki:

  • preprečevanje nastajanja;
  • priprava za ponovno uporabo;
  • recikliranje;
  • druga predelava, npr. energetska predelava in
  • odstranjevanje.

Krovna Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v skladu s sporočilom Komisije z dne 27. maja 2003 z naslovom „Tematska strategija o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov“, v kateri je navedena potreba po presoji obstoječih opredelitev predelave in odstranjevanja ter potreba po splošno uporabni opredelitvi recikliranja, ter v skladu z izhodišči o potrebi po recikliranju odpadkov iz Šestega okoljskega akcijskega programa EU 1600/2002/ES v 11. členu določa naslednje cilje varstva okolja:

V Direktivi o odpadkih je nakazano, da se bo v prihodnje tudi Slovenija morala približati »družbi recikliranja«, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot vire, zato je smiselno opredeliti vlogo obstoječih zbirnih centrov v funkciji zagotavljanja odpadkov kot virov. Opredelitev odpadka predstavlja najpomembnejši del varstva okolja, saj le-ti postajajo viri, zato je potrebno zagotoviti možnosti za spreminjanje toka odpadkov iz odstranjevanja v uporabo. V ta namen je potrebno poleg infrastrukture zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo zaposlenih na področju ravnanja z odpadki in bistveno višjo informiranost splošne javnosti. Glavne gonilne sile evropske porabe virov so gospodarska rast, tehnološki napredek in spreminjajoči se vzorci porabe in proizvodnje (www.eea.europa.eu/sl/themes/waste/about-waste-and-material-resources).

Slika-2


Kotički za ponovno uporabo so funkcionalno urejeni v obstoječih zbirnih centrih v bivalnih kontejnerjih z namenom začasnega skladiščenja izdelkov, ki bi bili oddani socialnemu podjetju CPU d.o.o., SO.P. v ponovno uporabo. Ob prevzemu  se bo prevzeta oprema stehtala, CPU d.o.o., SO.P. na osnovi pridobljenega OVD potrdi evidenčni list za kategorije kosovnih materialov, oddane v ponovno uporabo.

Lokacije:

  • Kotiček ponovne uporabe Miklavž na Dravskem polju (ZC Miklavž na Dravskem polju)
  • Kotiček ponovne uporabe Zreče (ZC Zreče)
  • Kotiček ponovne uporabe Lenart (ZC Lenart)
  • Kotiček ponovne uporabe Slovenske konjice (ZC CERO)
  • Kotiček ponovne uporabe Šmarje (ZC Šmarje)

Zemljevid